Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Eφαρμογής

Όροι και Προϋποθέσεις

BOOKING APP

(iOs & Android)


Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του, ισχύουν και καλύπτουν τη χρήση από κάθε χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής «OSS Open Fitness» που ελέγχεται από την εταιρεία.

Τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «OSS Open Fitness» σε κάθε μέσο μετάδοσής όπως Η/Υ, Laptop, κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλη πλατφόρμα, διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν.

Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή «OSS Open Fitness», τεκμαίρεται αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης και προϋποθέσεων που αναφέρονται κατωτέρω.

Συνίσταται επομένως σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής «OSS Open Fitness», να βεβαιωθούν ότι κατανοούν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από την ηλεκτρονική εφαρμογή «OSS Open Fitness» και να απόσχει εν γένει από τη χρήση της.

 

Οι αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής «OSS Open Fitness» και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση που προκύψει τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων και προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η εταιρεία διατηρεί εις ολόκληρόν και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παρόν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της. Η εταιρεία ωστόσο υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Οι χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «OSS Open Fitness», θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

Η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών της εφαρμογής «OSS Open Fitness» από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Οι χρήστες θα πρέπει κατά τη χρήση της εφαρμογής «OSS Open Fitness», να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι χρήστες της εφαρμογής θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών νομοθεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «OSS Open Fitness» αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της εταιρείας και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση της εφαρμογής «OSS Open Fitness» οι χρήστες συμφωνούν να πράττουν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου της εφαρμογής, καθώς και η με κάθε τρόπο παραβίαση των κανόνων περί απορρήτου πληροφοριών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόν παρέχεται στους χρήστες ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στους χρήστες την ελεύθερη χρήση της εφαρμογής για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία.

Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίεση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια οιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου της εφαρμογής, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα χρήση.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών πραγματοποιείται μέσω του «User Friendly» περιβάλλοντος της εφαρμογής «OSS Open Fitness». Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με τη χρήση της εφαρμογής, ο τρόπος αξιοποίησης τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες που μπορούν να προβούν οι χρήστες, ή αν κάποια στιγμή μελλοντικά δεν επιθυμούν τη συλλογή ή περεταίρω επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση της εφαρμογής, προστατεύονται με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά μόνο στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών που παρέχονται κατά τη χρήση της εφαρμογής «OSS Open Fitness».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες εκείνες οι οποίες συνιστούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του χρήστη. Άμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει εκούσια, απευθείας από τους χρήστες με πληροφορίες που παρέχονται από τους ίδιους μέσω της εγγραφής τους στην εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες και στοιχεία όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου.

Έμμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριών που σχετίζονται με στοιχεία, όπως είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, όπως η IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής του χρήστη και άλλα παρεμφερή στοιχεία.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται με την εγγραφή τους στην εφαρμογή «OSS Open Fitness». Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη (ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση) κατά τη διενέργεια της εγγραφής, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχειών, βάσει των Όρων της παρούσας πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί με τη χρήση της παρούσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία κατοχυρώνει το δικαίωμα να διατηρεί σε ασφαλές αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που θα συλλέγονται με στόχο την ασφαλή και προσωποποιημένη εμπειρία τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή «OSS Open Fitness» με τη σύννομη προς τούτο συγκατάθεσή τους.

Σε περίπτωση ανακατεύθυνσης των χρηστών της εφαρμογής «OSS Open Fitness» σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες της εφαρμογής «OSS Open Fitness» ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικούς λόγους ή για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, καθώς και για κάθε άλλη νομική ενέργεια που προκύπτει από την ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή από εντολή εισαγγελικής παραγγελίας κατά τις αντίστοιχες νομικές διαδικασίες.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία διατελούν ως ένα βιομηχανικό πρότυπο και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των περισσότερων web τοποθεσιών. Η χρήση τους γίνεται, κυρίως, για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, επίσκεψης και παραμονής ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, καθώς και την βέλτιστη εμπειρία χρήσης. Τα cookies, μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό διακομιστή της εφαρμογής «OSS Open Fitness» στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet/mobile συσκευής του χρήστη που επισκέπτεται την συγκεκριμένη εφαρμογή, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην παροχή μιας ιδανικής, προσωποποιημένης εμπειρίας. Κατά την επόμενη επίσκεψη στην ηλεκτρονική εφαρμογή, τα cookies θα επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται. Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του συστήματός και η απόρριψή τους ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσχέρεια προβολής και παροχής συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση στοιχείων προσωποποίησης του χρήστη/πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να βλάψουν το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας πρόσβασης. Ακολούθως, τα cookies δεν επηρεάζουν τα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (chrome, firefox, safari, edge κ.λπ.) να επιλέξει τη διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη είτε να επιλέξει την αυτόματη απόρριψη λήψης των cookies γενικώς από όλες τις ιστοσελίδες, είτε να επιλέγει να ενημερώνεται κάθε φορά που εισέρχεται σε μία ιστοσελίδα για τη λήψη cookies και να διαλέγει εκείνη τη στιγμή αν θα επιτρέπει την λήψη ή την απόρριψη των cookies. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «OSS Open Fitness», τεκμαίρεται ότι συναινεί με τη χρήση των cookies αυτής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την πολιτική χρήσης των cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε αλλαγή που γίνεται στη παρούσα πολιτική, ισχύει από τη στιγμή δημοσίευσής της.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση αλλαγής της διοίκησης της εταιρείας, συγχώνευση, αναδιάρθρωση, πώληση, πτώχευση και εισαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, θα επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων των χρηστών στο επίπεδο που αυτό είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του παρόντος. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται πάντοτε μετά από τη συμφωνία της παραλαβούσης επιχείρησης, να σεβαστεί τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων. Ακόμη, πριν από την τέλεση οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης θα γίνεται ενημέρωση των χρηστών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Ορίζεται ότι δεν θα αποθηκεύονται στοιχεία και δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών, εκτός και αν έχει παρασχεθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου κηδεμόνα τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας αποθηκευτούν τα παραπάνω δεδομένα, η εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα αυτά και να αποφύγει στο μέλλον οιανδήποτε παρόμοια διαδικασία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και να διαγράψουν δεδομένα που έχουν παραχωρήσει μετά από επικοινωνία τους με αυτή. Η εταιρεία θα προχωρήσει απαραίτητα στην ταυτοποίησή τους για την επιβεβαίωση της διαδικασίας και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων τους. Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση των δεδομένων τους.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πληροφορίες που προσκομίζουν οι χρήστες μέσω της χρήσης της εφαρμογής «OSS Open Fitness»,  διατηρούνται και προφυλάσσονται μέσω της λήψης όλων των σύγχρονων τεχνολογικά μέσων προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία και τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από κάθε διαδικασία που δεν ακολουθεί τη συνήθη λειτουργία, ήτοι από κάθε μη ειδικώς επιτρεπόμενη πρόσβαση, παρέμβαση, κακόβουλη τροποποίηση, απώλεια, κλοπή, αλλαγή ή καταστροφή. Η εταιρεία, επιτρέπεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της παρέχονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, να παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και στοιχεία των χρηστών μόνο στο προσωπικό και στους άμεσους συνεργάτες της οι οποίοι απαιτείται και επιτρέπεται να έχουν τέτοιου είδους πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες για την τέλεση των σκοπών της εταιρείας. Οι δράσεις της εταιρείας τηρούν και θα τηρούν την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δικαιώματα των χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής «OSS Open Fitness», σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ισχύουν ως εξής:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Η συγκατάθεση των χρηστών της εφαρμογής «OSS Open Fitness», μπορεί να αποσυρθεί καθ’ ην στιγμήν επιθυμούν.

Δικαίωμα διόρθωσης: Τα στοιχεία των χρηστών διατηρούνται και φυλάσσονται όπως έχουν παραχωρηθεί από τους ίδιους. Διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να διορθωθούν πιθανόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού: Οι χρήστες δύνανται να αιτηθούν την αποφυγή της επεξεργασίας των δεδομένων τους σε περίπτωση όπου θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους είναι παράνομη, αντί της διαγραφής τους.

Δικαίωμα διαγραφής: Οι χρήστες δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των δεδομένων τους αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Οι χρήστες δύνανται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους και να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση τους για μελλοντική χρήση. Τότε η εταιρεία υποχρεούται να παύσει την επεξεργασία ή οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των δεδομένων από την εταιρεία  ή από τρίτους συνεργάτες της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης της εφαρμογής θεωρεί ότι η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα όπου ζει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Χρονική περίοδος: Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, η εταιρεία χρειάζεται τουλάχιστον 30 ημέρες για την επεξεργασία και ικανοποίηση του αιτήματος. Το παραπάνω διάστημα μπορεί να παραταθεί, ανάλογα τη φύση του αιτήματος.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε περίπτωση που ο χρήστης της εφαρμογής επιθυμεί την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του και η εταιρεία βάσει νομοθετικών διατάξεων δεν μπορεί να τα παρέχει, οφείλει να γνωστοποιήσει τον λόγο άρνησης.


Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα να εντοπίσει τον χρήστη στο σύστημά, δε θα υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ο χρήστης ως υποκείμενο δεδομένων προκειμένου να ασκήσει τα ανωτέρω νόμιμα δικαιώματα, εκτός και αν ο χρήστης παρέχει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για την αναγνώρισή του.


Η χρήση της της ηλεκτρονικής εφαρμογής «OSS Open Fitness», σημαίνει αυτόματη αποδοχή και συναίνεση στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος, όπως έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν μέσω αυτού.